Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Meedoeninbronckhorst.nl

 

Welkom bij Meedoeninbronckhorst.nl. Meedoeninbronckhorst.nl is een activiteit van Coöperatief Samenwerkingsverband Wijzelf Achterhoek U.A. Waar in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over Meedoeninbronckhorst.nl als partij is Coöperatief Samenwerkingsverband Wijzelf Achterhoek U.A. de feitelijke juridische entiteit.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Meedoeninbronckhorst.nl en die van de organisaties die activiteiten aanbieden (verder te noemen: Aanbieders) op Meedoeninbronckhorst.nl, onder andere door middel van de website van Meedoeninbronckhorst.nl, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden van Meedoeninbronckhorst.nl. Voordat u zich aanmeldt bij Meedoeninbronckhorst.nl als Aanbieder of als natuurlijke persoon die vraag heeft naar dit soort activiteiten (Hierna te noemen: Vrager) contact legt met Aanbieders, moet u alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden staan of waarnaar wordt verwezen in deze gebruiksvoorwaarden, lezen en aanvaarden. Mocht u niet akkoord gaan met ons beleid en/of specifieke bepalingen en voorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht per 22 december 2017 voor alle gebruikers.

Overtreding van deze gebruiksvoorwaarden kan leiden tot weigering van toegang tot de website en/of verwijdering van aangeleverde inhoud.

 

Artikel 1        Dienstverlening Meedoeninbronckhorst.nl

 Meedoeninbronckhorst.nl biedt een online ontmoetingsplaats waar organisaties activiteiten kunnen vermelden die mensen daadwerkelijk helpen “mee te doen in de maatschappij waar dit door omstandigheden of beperkingen niet vanzelfsprekend is.” Aanbieders kunnen alleen activiteiten aanmelden die passen binnen deze visie en verder voldoen aan de op de website vermeldde uitgangspunten voor activiteiten. Meedoeninbronckhorst.nl controleert de aangeboden activiteiten op toepasselijkheid conform de uitgangspunten alvorens tot vermelding over te gaan. Meedoeninbronckhorst.nl is gerechtigd vermeldingen van activiteiten zonder opgave van redenen te weigeren of bij nader inzien te verwijderen. Eventuele klachten over het weigeren van vermeldingen dienen schriftelijk te worden ingediend en zullen worden behandeld volgens de dan geldende geschillenprocedure. De geschillenprocedure resulteert in een bindend advies. Aanbieders verklaren hierbij

dat zij zich aan het bindend advies zullen houden en nakomen. Vragers kunnen toegelaten activiteiten op de site vinden, hier meer informatie over krijgen en in contact komen met Aanbieders. Vragers en Aanbieders kunnen de activiteiten delen en verder promoten via Social Media. Meedoeninbronckhorst.nl is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke totstandkoming van een relatie, afspraak of overeenkomst tussen Vragers en Aanbieders. Meedoeninbronckhorst.nl is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een Vrager en Aanbieder door bemiddeling van Meedoeninbronckhorst.nl. Meedoeninbronckhorst.nl controleert met zorgvuldigheid de gegevens van activiteiten van Aanbieders. Meedoeninbronckhorst.nl mag de Aanbieders ter controle bezoeken, maar zij is hiertoe niet verplicht. Meedoeninbronckhorst.nl geeft geen garanties over de kwaliteit, integriteit en juistheid van de activiteiten van de Aanbieders. U kunt Meedoeninbronckhorst.nl niet aansprakelijk stellen, hoegenaamd en op welke grond dan ook. In ieder geval kunt u Meedoeninbronckhorst.nl ook niet aansprakelijk stellen c.q. verantwoordelijk houden voor de inhoud die (andere) Vragers en/of Aanbieders op de website van Meedoeninbronckhorst.nl plaatsen. U doet voor deze zaken uitdrukkelijk afstand van recht.

 

Artikel 2        Regels voor gebruik website

Als gebruiker van de website van Meedoeninbronckhorst.nl, bent u zonder meer verplicht u aan de navolgende regels te houden. Het volgende is uitdrukkelijk niet toegestaan:

 • onjuiste, valse persoonlijke gegevens op de registratieformulieren in te vullen dan wel op de website te plaatsen;
 • onnauwkeurige, misleidende, aanstootgevende, lasterlijke of smadelijke inhoud op de website plaatsen;
 • Auteursrechtelijke beschermde afbeeldingen te plaatsten;
 • inhoud, diensten of objecten in verkeerde rubrieken of gedeeltes van onze website te plaatsen;
 • handelingen uitvoeren die een eventueel beoordelingssysteem (recensies) ondermijnen;
 • uw persoonlijke account en gebruikersnaam zonder onze toestemming overdragen aan een ander persoon of partij; geen veiligheidsmaatregelen treffen om je wachtwoord te beschermen; gebruikmaken van onze website met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toestaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken;
 • spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op onze website te plaatsen;
 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de website of aan de belangen of eigendom van andere gebruikers.
 • de inhoud van onze website, waaronder het account van Vragers en Aanbieders, en de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten en handelsmerken van Meedoeninbronckhorst.nl te kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van Meedoeninbronckhorst.nl en indien van toepassing de derde partij;
 • informatie over Vragers of Aanbieders verkrijgen of verzamelen op een andere manier dan door middel van de website, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming;
 • handelingen te verrichten die de infrastructuur van de website op onredelijke wijze belasten of kunnen belasten;
 • de goede werking van de website te verstoren of proberen te verstoren.

 

Zodra u constateert dat een andere gebruiker, Vrager of Aanbieder zich niet houdt aan bovenstaande regels dient u onmiddellijk contact op te nemen met Meedoeninbronckhorst.nl door middel van achterhoek@wijzelf.nl en/of de contactgegevens in de laatst onderaan vermelde activiteit op de site alsmede Meedoeninbronckhorst.nl dienaangaande gespecificeerd schriftelijk te informeren via de adresgegevens op https://achterhoek.wijzelf.nl/contact.

 

Artikel 3        IE-rechten

U erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Meedoeninbronckhorst.nl en haar toeleveranciers op de inhoud van de dienstverlening en website van Meedoeninbronckhorst.nl, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Meedoeninbronckhorst.nl c.q. haar toeleveranciers.

 

Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit de dienstverlening en website van Meedoeninbronckhorst.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Meedoeninbronckhorst.nl. Uitzondering hierop is het delen van activiteiten op Social Media via de daartoe geboden middelen op de website.

 

Artikel 4        Aansprakelijkheid

De controle van de gegevens op de website van Meedoeninbronckhorst.nl en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Meedoeninbronckhorst.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de website van Meedoeninbronckhorst.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Meedoeninbronckhorst.nl c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de dienstverlening en website van Meedoeninbronckhorst.nl aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door gebruikers op of via de website worden geplaatst, is Meedoeninbronckhorst.nl niet verantwoordelijk. Degene die deze materialen heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk, nadrukkelijk ook voor aangeleverde afbeeldingen. Informatie die van essentieel belang is voor u dient altijd door uzelf op juistheid te worden geverifieerd. Meedoeninbronckhorst.nl is niet aansprakelijk enige schade, direct of indirect, voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de dienstverlening en website van Meedoeninbronckhorst.nl.

 

Meedoeninbronckhorst.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de website en deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Op u zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de dienstverlening en de website van kracht zijn. Meedoeninbronckhorst.nl raadt u aan de Website regelmatig te bezoeken om zo te kunnen zien wat de dan geldende gebruiksvoorwaarden zijn.

 

Meedoeninbronckhorst.nl kan geen continue of veilige toegang tot onze website garanderen. De werking van de website alsmede de dienstverlening van Meedoeninbronckhorst.nl kan worden verstoord door verschillende factoren waarop Meedoeninbronckhorst.nl geen greep heeft. Het is daarom dat Meedoeninbronckhorst.nl – voor zover wettelijk mogelijk – alle impliciete of expliciete garanties uitsluit. Meedoeninbronckhorst.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van reputatie, klanten e.d. of voor elke andere schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met het gebruik door u van onze website, hoegenaamd en op welke grond dan ook. U doet ook voor deze zaken uitdrukkelijk afstand van recht.

 

Artikel 5        Privacy

Zonder uitdrukkelijke toestemming van u, verkoopt of verhuurt Meedoeninbronckhorst.nl uw persoonlijke en organisatie gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden. Meedoeninbronckhorst.nl maakt onder andere gebruik van uw gegevens om de diensten van Meedoeninbronckhorst.nl te kunnen verlenen en te verbeteren, om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen, de naleving van onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en voor geschilbeslechting . Wij gebruiken uw gegevens ook om intern onderzoek te doen naar het gebruik van onze dienstverlening. Meedoeninbronckhorst.nl beschouwt de bescherming van de privacy van haar gebruikers als zeer belangrijk. Meedoeninbronckhorst.nl bewaart en verwerkt uw gegevens op online systemen die technologisch zijn beveiligd.

 

Wij kunnen niet instaan voor de volledige veiligheid van onze website of garanderen dat de door u verstrekte gegevens tijdens de verzending daarvan aan ons via internet niet zullen worden onderschept. Elke verzending van gegevens geschiedt voor uw eigen risico. Indien sprake is van onderschepping van uw persoonsgegevens of onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van onze website, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het eventueel daaruit voortvloeiende oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende schade.

 

Voor Aanbieders is het wachtwoord de sleutel tot uw account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens. Geef uw wachtwoord aan niemand door. Als u uw wachtwoord of persoonlijke gegevens toch doorgeeft aan anderen, vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor alle transacties die via uw account worden uitgevoerd. Wanneer u uw controle over uw wachtwoord verliest, verliest u mogelijk ook de controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en verantwoordelijk voor handelingen die in uw naam werden ondernomen. Het is daarom van belang dat u, indien uw wachtwoord op de een of andere manier in verkeerde handen is gevallen, onmiddellijk contact opneemt met Meedoeninbronckhorst.nl en het wachtwoord wijzigt.

 

Vragers hebben geen account maar kunnen door het opgeven van hun e-mail adres een vraag stellen aan Aanbieders. Het e-mail adres wordt niet bekend gemaakt aan de Aanbieder. Een Aanbieder die een vraag ontvangt moet inloggen in zijn account om de vraag te beantwoorden. Het e-mail adres wordt niet geverifieerd. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van de Vrager en het maken van bindende afspraken via eigen middelen, online of schriftelijk, indien gewenst of noodzakelijk. Vragers zijn niet gehouden aan afspraken of toezeggingen gedaan via de vraag functie bij een activiteit op Meedoeninbronckhorst.nl. Inhoud van via de website (anoniem) gestelde vragen en antwoorden blijven beschikbaar voor de Aanbieders en beheerder van Meedoeninbronckhorst.nl voor evaluatie, controle en opleidingsdoeleinden. Alleen de beheerder van de site kan in het belang van genoemde doeleinden wel het e-mail adres zien en gebruiken.

 

Zie ook ons Privacy Statement op deze site.

 

Artikel 6        Diversen

Alle gebruikers van de dienstverlening van Meedoeninbronckhorst.nl (zijnde anonieme bezoekers, Vragers en Aanbieders) hebben zich uitdrukkelijk vergewist omtrent hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, verklaren zich welbewust te zijn van hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en de (rechts)gevolgen volledig te (kunnen) overzien.

 

De gebruikers verklaren zich voorts uitdrukkelijk akkoord c.q. stemmen uitdrukkelijk in met alles wat in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

 

Artikel 7        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing.
De Rechter te Zutphen (dringende redenen voorbehouden) is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website.